Godna, pogodna jesień życia

Aktywni+_logo

 

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025

 

Stowarzyszenie „Razem na Szybiku" realizuje projekt „Godna, pogodna jesień życia" w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021-2025; priorytet IV Przygotowanie do starości.

Wartość dofinansowania: 56 335,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 63 835,00 PLN

Cele projektu:

 – Zdobycie wiedzy, umiejętności na temat bezpieczeństwa i organizacji udziału w wydarzeniach kulturalnych, turystycznych itp.;

 – Wzrost aktywności społeczno – kulturalnej osób po 60 roku życia funkcjonujących w warunkach zagrożenia wykluczeniem społecznym;

 – Zdobycie wiedzy na temat praw i przywilejów przysługujących osobom starszym, zdobycie wiedzy na temat bezpieczeństwa osobistego, prawnego;

 – Stworzenie zespołów samopomocowych składających się z seniorów podopiecznych, seniorów uczestników i młodszych opiekunów działających przez cały okres projektu. Sporządzenie zakresu czynności wspierających (lista może być aktualizowana). Pomoc w czynnościach dnia codziennego (zakupy, spacer, załatwienie innych spraw, rozmowa);

 – Rozwój emocjonalny, estetyczny oraz zbudowanie przywiązania do dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego kraju ojczystego; Poznanie miejsc, o których odwiedzeniu beneficjenci marzyli, przypomnienie i pogłębienie posiadanej wiedzy na temat wybranych miejsc w Polsce;

 – Wzrost liczby inicjatyw umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności zwłaszcza w środowisku zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz promocja tej aktywności w środowisku lokalnym;

 – Poprawa kondycji fizycznej seniorów objętych projektem dzięki udziałowi w zajęciach sportowo – rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb seniorów i warunków pandemicznych;

 – Wzrost liczby wolontariuszy-seniorów, którzy nawet po zakończeniu projektu zechcą kontynuować działania wspierające wobec seniorów, bądź włączą się w działania organizacji pozarządowych.

logo_aktywni_znaki_strona_www