O nas

Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” mieszczące się w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Górniczej 7,  zostało utworzone 8 sierpnia 2011 roku przez 27 członków założycieli, natomiast komitet założycielski to 4 osoby. Stworzono go w odpowiedzi na potrzeby oraz problemy mieszkańców Dzielnicy Jedłownik Osiedle, ale także jako idea wspólnego działania, integracji oraz budowania prawdziwie dojrzałego i solidarnie wspierającego się społeczeństwa obywatelskiego.

15 stycznia 2014 roku stowarzyszenie „Razem na Szybiku” otrzymało decyzję z Sądu Rejonowego w  Gliwicach o przyznaniu statusu organizacji pożytku publicznego o numerze KRS: 0000393290.  Pozyskane środki w głównej mierze, dotyczą wpierania edukacji.

Cele statutowe stowarzyszenia „Razem na Szybiku” to między innymi:

 • działalność na rzecz języka regionalnego
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • troska o rozwój i bezpieczeństwo mieszkańców
 • rozwój edukacji
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 • ochrona środowiska
 • integracja społeczna mieszkańców
 • poprawa wizerunku całej dzielnicy
 • upowszechnianie wolontariatu
 • wspieranie działalności kulturalnej
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy
 • działalność charytatywna, pomoc ludziom w trudnych sytuacjach życiowych, dożywianie dzieci i młodzieży
 • oprawa zdrowia i kondycji mieszkańców Wodzisławia Śląskiego
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Działalność nieodpłatna i odpłatna stowarzyszenia jest dobrze rozwinięta. Najczęstszą formą działalności nie odpłatnej są warsztaty rękodzieła, podczas których ludzie z lokalnej społeczności spotykają się, integrują oraz poznają nowe techniki decoupage czy scrapbookingu. Wyroby często mają formę kartek, drobnych upominków wręczanych później jako formę podziękowania dla sponsorów czy darczyńców.

Z kolei świetnym przykładem działalności odpłatnej stowarzyszenia są zajęcia Pascal dla przedszkolaków i uczniów lokalnej szkoły podstawowej, dodatkowe zajęcia z matematyki, wyjazdy seniorów na basen czy też zajęcia sportowe.

Pozyskiwanie funduszy z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych i przeznaczanie zdobytych środków na cele pożytku publicznego. W 2016 roku stowarzyszenie „Razem na Szybiku” z Urzędów Skarbowych pozyskało blisko 40 000 zł. Uzyskane środki finansowe, umożliwiły między innymi: wyposażenie pracowni artystycznej w ZSP nr 4 w Wodzisławiu Śląskim, remont i wyposażenie pracowni stowarzyszenia, doposażenie siłowni pod chmurką przy ZSP nr 4 w Wodzisławiu Śląskim, wyposażenie i remont pomieszczenia na cele statutowe, zajęcia dodatkowe z matematyki,  ufundowanie nagród w konkursie „NUTKA”,  zorganizowanie oraz przeprowadzenie zajęć integracyjnych, warsztatów i prelekcji dla mieszkańców, wspieranie edukacji w placówkach oświatowych Wodzisławia Śląskiego.

Liczne, zrealizowane projekty przez stowarzyszenie:

 • „Wszystkie barwy jesieni” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 w 2016 r.,
 • „Radosne Wakacje” współfinansowany przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski w 2016 r.,
 • „Twardy Orzech” współfinansowany przez Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego prowadzonego przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych wraz z Miastem Żory, Miastem Jastrzębie Zdrój i Powiatem Wodzisławskim. Dofinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i RPO Województwa Śląskiego, tworzenie i rozwijanie podmiotów ekonomii społecznej w 2016 r.,
 • „Oblicze kobiet w tradycjach Górnego Śląska” współfinansowany przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski w 2015 r.,
 • „Letnia przygoda” współfinansowany przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski w 2015 r.,
 • „Razem raźniej i przyjaźniej” w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2014 r.,
 • „Myślę, więc jestem, Myślę, więc będę” współfinansowany przez Powiat Wodzisławski w 2014 r.,
 • „Świat wartości” współfinansowany przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski w 2014 r.,
 • „Pięknie, zdrowo, wielopokoleniowo” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 w 2014 r.,
 • „Kultura śląska wciąż żywa” współfinansowany przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski w 2013 r.,
 • „Szansa na lepsze jutro współfinansowany przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski w 2012 r.,
 • „Wiedza ekologiczna szansą na lepsze jutro” współfinansowany przez Powiat Wodzisławski w 2012 r.

Za działania wspierające ekologię stowarzyszenie „Razem na Szybiku” zostało nominowane przez Powiat Wodzisławski do nagrody 'Eko-aktywni”, którą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaakceptował i wyróżnił certyfikatem. W dziedzinie ekologii  stowarzyszenie organizuje i prowadzi szkolenia, warsztaty edukacyjne, ale również zbiera surowce wtórne w spektakularnych ilościach.

W pierwszym roku działalności stowarzyszenia  „Razem na Szybiku” liczba członków tej organizacji pozarządowej wynosiła 35 osób, rok później to 43 osoby, z kolei w 2013 roku to 51 osób, 2014 to zdobycie kolejnych 13 nowych członków. Jest to wyraźnie tendencja rosnąca, gdyż w 2015 odnotowano 72 członków a w 2016 r. już 84 osoby.

Podczas sześciu lat, stowarzyszenie „Razem na Szybiku” odnotowało ponad dwukrotny wzrost liczby swoich członków. Co ciekawe, dane statystyczne, wskazują, że największy wzrost wśród nowych członków to osoby starsze 60+.  Spowodowane jest to licznymi działaniami, akcjami, którymi adresatami są seniorzy. To między innymi dwa przeprowadzone, zrealizowane projekty, „Wszystkie barwy jesieni” oraz „Pięknie, zdrowo, wielopokoleniowo”  współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 w 2016 r. Które umożliwiły wyjście seniorom, nie tylko na własne podwórko ale także podróżowanie po kraju. Propagowanie kultury, po przez między innymi wyjazd do Teatru „Bagatela” w Krakowie oraz spektakl w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. Seniorom także dano możliwość poprawy swojej kondycji fizycznej, poprzez wyjazdy na basen, udział w ćwiczeniach relaksacyjnych.

Rejestrując stowarzyszenie od razu została zamieszona w statucie, ewentualność prowadzenia działalności gospodarczej. Spowodowane, było to chęcią usamodzielnia w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej, a nie tylko uzależnianie się od  funduszy publicznych, których ciągle jest za mało.

Ważnem również dla zarządu stowarzyszenia był fakt, iż organizacja będzie nie zależna od zmieniającej się władzy czy też różnych wydarzeń politycznych. Gdy parokrotnie próbowano zlikwidować szkołę podstawową w dzielnicy, skutecznie zablokowana została taka decyzja, ukazując jednocześnie sposoby wspierania finansowego i organizacyjnego tej placówki. Z pewnością finansowe uniezależnienie tej organizacji pozarządowej, pomogło jej się przeciwstawić rządzącej wtedy władzy, bez znaczącej możliwości utraty pozyskania dostępnych funduszy.

Skorzystanie z instrumentów wsparcia Powiatowego Urzędu pracy w Wodzisławiu Śląskim umożliwiło zatrudnienie trzech bezrobotnych, do nowo powstającej działalności gospodarczej stowarzyszenia jakim była stołówka szkolna w 2015 roku.

Kolejny etap rozpoczął się w marcu 2016 roku, gdy OWES (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) ogłosił konkurs na utworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej. Stowarzyszenie „Razem na Szybiku”  skorzystało z tego funduszu i utworzyło „escape room” dla dzieci w Wodzisławiu Śląskim”.  Wtedy organizacja ta, otrzymała wsparcie w postaci funduszy na utworzenie dwóch stanowisk pracy dla bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Dynamiczne, intensywne, systematycznie oraz prężne działania, prowadzone do tej pory dla małej ojczyzny i jej mieszkańców, przyczyniły się do:

 • organizacji imprez oraz uroczystości adresowanych do seniorów, dzieci, młodzieży  i rodzin, takich jak : mikołajki, andrzejki, wieczory kolęd, biesiady itp.
 • organizacji i prowadzenia warsztatów, prelekcji szkolenia skierowanych dla mieszkańców miasta Wodzisławia Śląskiego i Powiatu Wodzisławskiego
 • organizacja imprez kulturalnych  adresowanych dla wszystkich mieszkańców dzielnicy
 • polepszanie wizerunku dzielnicy Jedłownik, czyny społeczne, nasadzenia, pielęgnacja wspólnej przestrzeni publicznej.

Wszystkie działania odpłatne oraz gospodarcze są podrzędne do celów społecznych Ekonomizacja stowarzyszenia ściśle współgra z pozostałymi celami statutowymi.