Cele

Podstawowe cele statutowe:

 • Pomoc społeczna
 • Działalność charytatywna
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej
 • Promocja dzielnicy Jedłownik, miasta Wodzisław Śląski
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy
 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Działalność na rzecz języka regionalnego
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom  patologiom społecznym